tm-01

Controleplicht

De Nederlandse wet heeft een drietal criteria opgesteld op basis waarvan een ondernemer kan bepalen of zijn organisatie controleplichtig is.

Deze omvangcriteria (of groottecriteria) hebben betrekking op:
– het balanstotaal (meer dan EUR 4,4 mln)
– de omzet (meer dan EUR 8,8 mln)
– het aantal medewerkers (meer dan 50)

Jaarlijks kan de wetgever deze criteria aanpassen. De hiervoor gepresenteerde criteria hebben betrekking op de situatie per 31 december 2010.

Indien uw organisatie aan 2 van de 3 criteriagedurende een periode van 2 jaar voldoet,  is uw organisatie middelgroot of mogelijk zelfs groot en dus controleplichtig.

In de praktijk leiden de omvangcriteria nog vaak tot discussie. Wat is de definitie van ´omzet´? Hoort ontvangen rente of dividend daar bijvoorbeld nu wel of niet bij? Gaat het aantal medewerkers om het gemiddeld aantal FTE gedurende het jaar of gaat het om de aantal medewerkers per 31 december?  Zijn er geen vrijstellingen op grond van de toepassing van art. 403 of art. 408?

Ter ondersteuning van uw beslissing, hebben wij een spreadsheet gemaakt, waar u mee kunt vaststellen of uw organisatie controleplichtig is. Indien u dat wenst kunnen wij u dit spreadsheet kostenloos doorsturen. Uiteindelijk is het management van een organisatie zelf verantwoordelijk om vast te stellen of haar organisatie nu wel of niet controleplichtig is. Wij kunnen u wel bij deze keuze begeleiden.

Het begrip ´wettelijke controle´ wordt in dit verband soms verward met het begrip ´statutaire controle´. Iedere organisatie is in principe statutair verplicht om een jaarrekening op te maken. Soms bepalen de statuten ook dat de jaarrekening dient te worden gecontroleerd door een accountant. In dat geval is sprake van een statutaire controle, maar  vindt deze in principe vrijwillig plaats, omdat als de statuten op dit punt gewijzigd zouden worden de organisatie wettelijk niet controleplichtig is.

Als uw organisatie echter aan de omvangcriteria voldoet, dan is de statutaire controle gelijk aan een wettelijke controle, maar dat hoeft dus niet zo te zijn.